موجود پنل شما : ۰ تومان
شارژ حساب
  • *ZOE* یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    you can’t sell dreams to someone who has walked the path of nighimare
    ((تو نمیتونی رویاهارو به کسی که توی مسیر کابوس ها قدم زده بفروشی))

    «ساکاتا گینتوکی»